College & School

県立能代科学技術高校2年 #14 大髙琉翔

四国インターハイ2022 敗れてもなお(1)